Projekter og samarbejdspartnere

Igangværende projekter

SET står ikke alene i kampen for at skabe vækst og udvikling i den enkelte virksomhed – og dermed på Skiveegnen som helhed.

Vi har gode, tætte samarbejdspartnere: Kommunalt, regionalt, nationalt. Tværkommunale/ regionale fora. Private rådgivere, videninstitutioner og foreninger. Uddannelsesinstitutioner. Kollega erhvervs centre og turistbureauer m.fl.

SET skal hjælpe virksomheden med at identificere en opgave / et problem. Når opgaven / problemet er identificeret skal vi – via lokale, regionale, nationale og internationale samarbejdspartnere – henvise til forskellige løsnings muligheder for den enkelte virksomhed.

 

Lystfiskerturisme

I løbet af de næste 2 år vil SET arbejde med Lystfiskerturisme som et særligt indsats område.
Der er et stort potentiale i lystfiskerturisme for Skiveegnen – der med sine 190 km kystlinje har flere oplevelses tilbud, der kan skabe vækst i lokale virksomheder.
Skiveegnen er en alsidig og meget tilgængelig destination, når det gælder lystfiskeri, og målgruppen er stor.
Turister, der motiveres af lystfiskeri, kommer sjældent udelukkende for at fiske, men vil også gerne opleve andre ting på deres ferie.
Stort potentiale på både det tyske, norske og danske marked

SET deltager sammen med Skive Kommune i to projekter med fokus på lystfiskerturisme:
Karup Å-projektet med fokus på at udvikle lystfiskerturisme langs Karup Å samt Havørred Limfjorden-projektet, der fokuserer på lystfiskerturisme ved Limfjorden.

Generationsskifte

Genererationskifte og den tilhørende virksomheds overdragelse er uden tvivl en af de største erhvervsmæssige udfordringer, Danmark står overfor det næste årti.

Over 23000 virksomheder skal gennemføre et generationsskifte indenfor de kommende 10 år viser en rapport fra 2014.

Tal viser at ca. 30000 arbejdspladser bliver berørt af de kommende generationskifte i danske familievirksomheder.

På skiveegnen er der ca. 750 virksomheder som blev etableret tidligere end år 2000.

Med nærværende projekt ønsker vi netop at fastholde og udvikle virksomheder og arbejdspladser i Skive kommune

Udfordringer er at så frem en ny generation/ejer/medarbejder ikke tager over, er der risiko for at virksomheden lukker ned og arbejdspladserne forsvinder.

Projektets aktiviteter:
Relevante virksomheder tilbydes et besøg hvor der sættes særlig fokus på, hvad planerne er for virksomhedens fremtid og hvor virksomheden er om 5 år.

Virksomheder der er interesseret i et generationsskifteforløb tilbydes dette – forløbet vil bl.a. berøre følgende emner:
– Klargøring af virksomheden til salg
– Økonomiske og skattemæssige overvejelser
– Juridiske overvejelser
– Styr på familien
– Fremtidige ejerforhold
– Prissætning af virksomheden
– Hvordan kan du øge værdien af din virksomhed?
– Livet efter ejerskiftet
Nogle generationsskifter kan med succes gennemføres over 1-3 år, men de fleste strækker sig over 5-10 år. Det kan derfor ikke forventes, at virksomhederne gennemfører et helt generationsskifteforløb inden for projektperioden. Ikke desto mindre er det vigtigt, at virksomheds ejere starter overvejelserne i god tid.
Et velplanlagt generationsskifte giver en større sikkerhed for, at virksomheden kan overleve på langt sigt.

 

Oplevelsespakker

Hvert år kommer mange studerende, både fra Danmark men også fra udlandet, til Skive Kommune for at uddanne sig på lokale uddannelsesinstitutioner, eller arbejde for en lokal virksomhed ifm. uddanelse. Skive College alene vil fra opstarten af nyt High Voltage Center i 2020 have i gennemsnit 40 studerende hver uge året rundt. Herudover kommer studerende på de øvrige uddannelser i kommunen samt højskoleelever og rekrutter på Skive Kaserne. De studerendes motivation for opholdet er uddannelsen som foregår i dagtimerne, men aftenerne og weekenderne efterlader ofte de studerende en del fritid, der ikke på forhånd er planlagt indhold for. SET ser et stort potentiale i at arbejde dedikeret med de studerende som en ny målgruppe primært for områdets virksomheder og foreninger – og sekundært som en ny målgruppe for Skive Kommune ift. bosætning og turisme.

Målgruppe

Projektet henvender sig til to forskellige målgrupper; dels voksne 30 + som er på efteruddannelse, dels yngre studerende i alderen 18 – 25 år som kommer her enten som en del af en erhvervsuddannelse eller som en del af en videregående uddannelse, eller et praktikforløb.

 

Pilotprojektet vil desuden henvende sig til lokale interessenter som kan levere oplevelser og aktiviteter til de to målgrupper.

 

Formål
Det overordnede formål med projektet er at give gæster i Skive kommune oplevelser for livet, der kan skabe varige relationer til området og på sigt styrke turisme, bosætning og erhverv. Helt konkret vil pilotprojektets formål være at afsøge eksisterende oplevelser og aktiviteter til de to målgrupper, og om nødvendigt udvikle nye aktiviteter der matcher efterspørgslen på uddannelsesinsitutionerne.

 

***Afsluttede projekter***

Herunder kan du læse mere om nogle af de spændende projekter, som vi har været involverede i, og som nu er afsluttede.

En Skive mere af kagen

Forretnings- og event udvikling for kreative erhverv i Skive Kommune
”En Skive mere af kagen” er et kompetence udviklings forløb i to spor for aktører indenfor oplevelses økonomi og kreative erhverv på Skiveegnen: Event udvikling og forrentnings udvikling.

Målet er at skabe grobund for flere bæredygtige aktiviteter og virksomheder, der kan bidrage til Skive kommunes vækst og udvikling. Vi vil således gennemføre to forløb, der skal give nuværende og kommende oplevelses udbydere de rette redskaber til at agere professionelt og bidrage til jobskabelse i Skive kommune.

Projektet gennemføres af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) i tæt samarbejde med Skive Kommune.

Spor 1: Event udvikling
Forløber starter med en fælles opstarts workshop for 6 lokale events d. 28. maj. Herefter får hver event ca. 10 timers gratis rådgivning med konsulent Johanne Bugge fra Experience Consult. Undervejs i forløbet vil deltagerne få inspiration foredrag og en studietur. Forløbet afsluttes med en workshop, hvor hver event fremlægger en udviklingsplan.

Spor 2: Forretningsudvikling for virksomheder
Forløbet omfatter to grupper af virksomheder; etablerede virksomheder og livsstils iværksættere. Forløbet starter med et fælles opstarts møde d. 4. september. Herefter modtager virksomhederne individuel rådgivning fra konsulent Margrethe Bak, der er specialist i forretnings udvikling for kreative iværksættere. Forløbet veksler mellem individuel sparring og workshopaktivitet hvor deltagerne også får mulighed for at sparre med hinanden. Forløbet afsluttes i august 2019. Læs mere her.

Projektet er støttet af Landdistriktmidlerne og Skive Kommunes Vækstpulje.

Kontakt:
Erhvervs konsulent Marlene Rasmussen
Tlf.: 2475 6764
E-mail: Mar@skiveet.dk

 

Fur – Samarbejde & Synlighed

Turismevirksomhederne på Fur har samlet sig i et netværk med det formål at samarbejde og skabe øget omsætning. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) er jf. Skive Kommunes Turisme- og Oplevelses politik netværkets sparringspartner ift. forretnings udvikling, pakketering og salg.

Oprindeligt fokuserede projektet på strategi-udvikling men flyttede sidenhen fokus til kompetenceudvikling, da Skive kommune i foråret 2016 igangsatte en fælles proces for alle turisme- og oplevelses klynger, herunder også Fur. Processen mundede ud i en identitet for Fur, samt en række konkrete handlinger til implementering på kort og lang sigt. Strategidelen blev derfor ændret til kompetenceudvikling og kurser i fx digital markedsføring.

I forbindelse med projektet, blev der samtidig opsat digitale turistinformationer op på øen for at øge oplevelses produkternes synlighed overfor øens gæster, samtidig med at de giver virksomhederne en konkret markedsførings platform for nye produkter og events der udvikles i klyngesamarbejdet. Initiativerne skal tilsammen styrke samarbejdet mellem turismevirksomhederne på øen og give dem fælles retning og øget synlighed – alt sammen for at styrke turismeudviklingen og omsætningen på Fur.

Projektet er realiseret med støtte fra LAG Småøerne, Skive Kommune Rent Liv Pulje og Danske Turistchefers Uddannelses Fond.

 

            

 

Next Step 4.1

Med det langsigtede mål at skabe flere iværksættere i Skive Kommune har projektet fokus på elever i folkeskolen.

Formålet med det konkrete projekt er at udvikle et undervisningsforløb på 8-14 dage i forhold til innovation og entreprenørskab. Projektet har fokus både på elevernes læring omkring innovation og entreprenørskab, samt fokus på kompetenceudvikling af lærerne ud fra en praksisnær tilgang. Udvikling af undervisnings forløbene sker i et samarbejde mellem Balling Skole, Tieren og SET. Skolerne bidrager med pædagogisk indsigt og lærertimer og SET bidrager med ekspertise indenfor og netværk i forhold til såvel etablerede virksomheder og iværksættere.

Det er tillige et mål, at der udarbejdes en drejebog for de gennemførte forløb, som kan anvendes af ud skolingen på andre skoler i Skive Kommune såvel som andre kommuner, som kunne have interesse i det.

Der planlægges to praksisnære forløb indenfor innovation og entreprenørskab, hvor der inddrages virksomheder samt kompetencer indenfor virksomheds drift og iværksætteri.

Projektet forløber over perioden 1/5 2016 – 31/12 2017.

Forløbene er nu gennemført og evalueret af såvel deltagende elever og lærere som deltagende virksomheder. Alle parter giver udtryk for stor tilfredshed med det samlede forløb. Eleverne ser fremlæggelse af reelle opgaver over for virksomheder (pitch) som noget af det bedste ved forløbet. Over 75% af eleverne har i høj grad eller nogen grad fået fagligt udbytte af forløbet, ligesom de har fået personligt udbytte. Virksomhederne er generelt positivt overraskede over niveauet i de forslag, eleverne er kommet med samt elevernes engagement i opgaverne.

 

Energirenovering af feriehuse

SET arbejder i foråret 2017 på et projekt som skal informere sommerhusejere i Skive kommune, om mulighederne for energirenovering af sommerhuset. Der er stigende efterspørgsel efter komfortable sommerhuse ved Limfjorden, og med energioptimering kan sæsonen i husene forlænges til glæde både for ejere og lejere, men ikke mindst for det lokale erhvervsliv i de kystnære områder, som ofte er afhængige af indtægten fra turister i sommerhusområderne.

SET udlodder tre energitjek af tre forskellige sommerhuse i kommunen i samarbejde med Energibyen Skive og rådgivningsvirksomheden ScanEnergi. Se mere her.

Herefter afholdes der i april tre temaaftener hvor ScanEnergi fortæller om de tre sommerhustjek, og informerer om muligheder for tilskud og fradrag på de gængse løsninger. Der vil desuden være lokale håndværkere til stede med gode tilbud på renoverings løsninger. Se mere om energiaftenerne her.

Læs det nyeste Magasinet Boligforbedring her:

MB Skive forside

Projektet har et budget på 100.000 kr. og løbet frem til juni 2017.

 

Ny vækst i turisme og oplevelses økonomi

SET står bag en indsats vedr. kompetenceudvikling af det lokale turisterhverv gennem projektet ”Ny vækst i turisme og oplevelses økonomi” i Skive kommune. Målet er at tilbyde de lokale aktører indenfor turisme og oplevelses økonomi de bedste muligheder for at udvikle deres virksomhed gennem kompetenceudvikling – både individuelt og i klynger for at skabe størst mulig vækst samlet set.

Den hastigt stigende digitalisering indenfor turistbranchen globalt set byder på udfordringer for turisterhvervets aktører. Derfor bygger ansøgningen på et forløb målrettet aktørerne indenfor oplevelses økonomien med vægt på digitalisering, og målet er her at løfte kompetenceniveauet gennem en målrettet indsats ud fra de særlige behov og muligheder, der kendetegner denne branche med særligt fokus på den erhvervsmæssige del af de eksisterende oplevelses klynger.

Indsatsen skal løfte de enkelte aktører indenfor turisme og oplevelses økonomi og bidrage til øget omsætning og dermed øget turisme (målt på overnatnings tal) i området. Målet med indsatsen er at øge den samlede turismeomsætning med 2 pct. og tilsvarende øge antallet af turisme relaterede jobs med 2 pct.

Projektet har et budget på kr. 300.000 og forløber over to år fra 1. november 2015 til 31. oktober 2017.


Coach Skive

Vi møder virksomheder på Skiveegnen, der sidder med et godt produkt, en sund økonomi, potentiale til at vokse – de såkaldte ”vækstvirksomheder” – men hvor potentialet ikke realiseres. Det har fået os til at tænke: ”Hvad holder dem tilbage? Hvad skal der til for at udløse denne virksomheds potentiale for at skabe nye arbejdspladser?” Svaret herpå ligger i dette projekt.

Vi er p.t. i gang med at kortlægge, hvem de lokale eksisterende og potentielle vækstvirksomheder er helt konkret mhp. at igangsætte initiativer, der kan være med til at indfri vækst potentialet. En del virksomheder kender vi allerede. Det er de virksomheder, som vi gennem årene har besøgt og serviceret med de ordninger og tilbud, vi har arbejdet med i den lokale erhvervs service. En stor del af ”boblerne” kan vi finde i den mængde af virksomheder, som vi har besøgt og vejledt om diverse muligheder/tilbud i fm. Vækstinitiativer, men som aldrig rigtigt er kommet ud af startblokken. Noget holder virksomheds ejeren/-lederen tilbage. Vi formoder, at det skyldes usikkerhed på det personlige ledelses plan, hvilket underbygges af møder/samtaler med professionelle coach-es.

Vi ønsker med dette projektoplæg at benytte professionel erhvervs coaching overfor en udvalgt gruppe af lokale virksomheds ledere/-ejere for ad den vej at afklare/fjerne de usikkerhedsmomenter, der holder virksomheds lederen tilbage fra at udfolde virksomhedens potentiale.

Projektet skal bygges op som en læringproces, hvor vi både før, under og efter vil opsamle viden og erfaring for dels at opbygge ny viden og nye metodiker, men også for at vurdere, om coaching fremover skal være en del af SET’s tilbud til erhvervslivet. Evalueringfasen vil derfor munde ud i en anbefaling til den fremtidige indsats.

Projektet vil fokusere på eksisterende og potentielle vækstvirksomheder, og det er et succeskriterium for projektet, at det skaber 15-20 nye arbejdspladser målt efter to år. Projektet understøtter indsatsen ”Fra
håndværk til industri” i Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016.

Projektet forløber over to år fra 1. november 2015 til 31. oktober 2017 og har et samlet budget på kr. 483.540 kr., hvoraf kr. 183.540 p.t. er bevilget.

 

Udbud og komsortiedannelse

Lokale håndværkvirksomheder bl.a. har været involverede i byggeprojekter som Viborg Rådhus, Moesgaard Museum i Aarhus og Hospitalsenhed Midt, men mange store entrepriser, private såvel som offentlige, kan ikke løses af lokale enkeltvirksomheder og må løftes i samarbejder/konsortier. Mange af opgaverne tildeles helt eller delvist gennem offentlige udbud. I det lys skal Skiveegnens håndværkvirksomheder have optimale vilkår for at indgå i konsortier og komme i betragtning til store bygge- og anlægsopgaver i såvel lokalt, regionalt og nationalt perspektiv.

På den baggrund vil vi samle en række håndværkvirksomheder og sammen med eksterne specialister udvikle virksomhedernes kompetencer ift. udbuds processer, formaliserende samarbejder og komsortiedannelse. Vi vil gennem samarbejde med såvel Skive Kommune som eksterne specialister bidrage til at skabe og faciltiere kompetenceudviklingen og bidrage til, at den ny vundne viden i praksis omsættes til konkrete samarbejder, der potentielt kan udløse kontrakter og øget aktivitetsniveau blandt de deltagende virksomheder. I et radiointerview på DR P4 understregede Dansk Byggeri’s regions formand, Niels Hansen, Skive, tidligere på året vigtigheden af at bringe flere mindre håndværkvirksomheder i spil ift. større bygge- og anlægsentrepriser.

Projektet har til formål at give lokale håndværkvirksomheder optimerende betingelser for at gøre sig gældende ift. såvel offentligt udbudte bygge- og anlægsopgaver som større private entrepriser. Den grundlæggende, bagvedliggende, tanke er, at dette kan ske gennem: 1) Kompetenceudvikling ift. offentlige udbud og 2) styrkelse af lokale virksomheders parat-hed og beredskab ift. at etablere formaliserede og økonomisk forpligtende samarbejder såvel indenfor som på tværs af fag og kompetencer. Det er projektets mål, at der etableres mindst 4 formaliserende faglige og/eller tværfaglige samarbejder, der kan bidrage til at kvalificere endnu flere håndværkvirksomheder fra Skive Kommune til at vinde større offentlige og/eller private bygge/anlægsopgaver. Projektet forventes at have potentiale til at kunne aflæses i de deltagende virksomheders aktivitetsniveau og subsidiær i lokal værdiskabelse og beskæftigelse.

Projektet er tænkt som et forløb, hvor de deltagende virksomheder vinder teoretisk indsigt i rammer og spilleregler i forbindelse med udbuds processer, kontraktindgåelse og total- og del-entrepriser. Ligeledes skal der ift. indgåelse af konsortier eller andre former for økonomisk forpligtende samarbejder ses nærmere på aftaler samt økonomiske og kontraktlige forhold. Derudover skal projektet også perspektivere mulighederne ved at arbejde med udbud og gennem konsortier, og det er planen, at en virksomhed, der har haft succes på feltet, skal komme forbi Skive og fortælle om deres erfaringer, succeser og udfordringer. Slutteligt skal projektet åbne mulighed for, at de deltagende virksomheder diskret kan finde hinanden og udtrykke interesse for samarbejde.

Projektet forløber fra 1. november 2015 til 15. juni 2016.

Projektet påtænker bl.a. at inddrage samarbejdspartnere med særlig ekspertise indenfor udbud og komsortiedannelse, herunder regelsæt og jura. Endvidere planlægges de relevante fagforeninger, fx Dansk Byggeri/BYG Skive-Salling, inddraget.

 

Etablering af lokale erhvervs netværk

Med et mål om at styrke erhvervsudviklingen i landsbyerne etableres af 4 lokale erhvervs netværk i Skive kommune med 100 lokale netværksmedlemmer.

Netværkene skal være lokalt forankrede og udspringe af det lokale engagement for dermed at styrke og underbygge den lokale strategiske kapacitet. Dermed etableres en række selvkørende subnetværk, som kan tage hånd om egen udvikling og igangsætte initiativer ud fra lokalområdets egne interesser og vilkår. Projektet ønsker at benytte erfaringerne fra Vækst i Durup til at bidrage til at skabe nye lokale erhvervs netværk i kommunen. Det kan både være lokale erhvervs netværk i landsbyer som Durup og det kan være lokale erhvervs netværk i et område eller blandt lokale virksomheder med en fælles interesse – sidstnævnte eksempelvis iværksætter husene i både Glyngøre og Rødding.

For de 4 nye netværk gælder, at de bliver forankret hos SET og etableret med en struktureret ledelse i form af en projektleder og en styregruppe. Desuden vil alle netværk have eget nyhedsbrev og minimum 3 årlige erhvervs arrangementer, hvoraf det ene bliver et fælles arrangement for alle lokale erhvervs netværk i Skive Kommunes landdistrikter. Målet er at kunne bidrage til flere arbejdspladser og en øget tilflytning i landdistrikterne og kommunen som helhed. I samarbejde med de lokale netværks- og iværksætter miljøer forventes antallet af iværksættere øget med 10 pct. i projektperioden, og hvert netværk forventes desuden i gennemsnit at skabe én ny arbejdsplads. Hvert netværk bliver i projektperioden eksponeret i medierne i et oplag på minimum en million læsere/lyttere/seere.

Projektet har et samlet budget på 416.000 og støttes af Vækstpuljen og LAG Skive-Viborg samt deltagernes egenbetaling. Projektet vil blive gennemført fra september 2015 til december 2016.

Besøg hjemmesiden for de 6 lokale netværk her.

 

Machining

Machining” kan løst oversættes til bearbejdnings- og værktøjs industri og er fællesbetegnelsen for den branche med næst størst værditilvækst i landet – kun overgået af medicinalindustrien.

Den potentielt store værditilvækst betyder, at branchen har mulighed for at bære den udvikling og investering, der ofte er en forudsætning for dansk produktion i et marked præget af global konkurrence. Det betyder også, at det er særligt attraktivt og meningsfuldt at søge at styrke netop bearbejdnings industrien og derigennem styrke det lokale samfunds værdiskabelse og uddannelsesniveau inden for feltet. Dette er særligt oplagt, da bearbejdnings industrien fylder en del i Skive Kommune. Projektforslaget indgår som en del af indsatsen under det strategiske spor ”fra håndværk til industri” og målrettes metal forarbejdnings industrien.

Projektet har til formål at screene lokale metal bearbejdnings virksomheder mhp. udvælgelse af 8 konkrete virksomheder, og gennem et længere forløb tilføre dem viden og kompetencer, der i en målrettet indsats søger at øge deres produktions effektivitet og produktkvalitet og dermed deres konkurrenceevne ifm. metalbearbejdning. I screeningen vil der i særlig grad blive lagt vægt på at finde frem til lokale virksomheder med udtalt vækstpotentiale indenfor metal bearbejdnings processerne drejning, boring og fræsning. Ligeledes skal virksomhederne gennem forløbet tilføres midler til (med-)finansiering af de tiltag, der kan fremme deres konkurrenceevne gennem øget effektivitet og kvalitet. Som afledt effekt er det erfaringen, at en del af de deltagende virksomheder, gennem forløbets

kompetenceudvikling, opnår kvalitets løft og færdigheder ift. vanskelige materialer, der kan give dem adgang til nye og betydeligt mere lukrativ markeder og brancher, end de har i dag.

En central samarbejdspartner i denne indsats er Danish Advanced Manifactoring And Research Center. DAMRC er et forsknings- og udviklings center, som beskæftiger sig med optimering af produktion og implementering af nye materialer. Centret bidrager til udviklingen og sikrer vidensdeling over mod de producerende erhverv. Centret arbejder for at implementere den nyeste viden hos virksomhederne i tæt samarbejde med universiteter og virksomheder. Det samlede forløb gennemføres i samarbejde med DAMRC, der har haft stor succes med lignende forløb andre steder i landet.

Projektforløbet strækker sig over 7 måneder med start d. 1. oktober 2015 og afslutning d. 1 april 2016.

 

Trolderuterne

SET står i tæt samarbejde med Kirsten Borger bag Trolderuterne og vi er p.t. i gang med fase II, hvor vi er ved at udvikle en App, så det bliver lettere at følge de mange ruter.

Trolderuterne er et børnekulturprojekt, hvor deltagerne tages med ud i naturen og hører om dyr og planter, om jorden og om historien gennem et univers af trolde. Ruterne er fysiske og skal opleves på steder, men formidlingen sker via mobiltelefonen. Trolderuterne kan således opleves af alle med en mobiltelefon – når som helst.

Der er p.t. Trolderuter i Skive og Viborg kommuner.

Fase II ventes færdig primo 2016.
Se også www.trolderuterne.dk

Ved at bruge hjemmesiden accepterer vores cookie- og privatlivspolitik. Læs mere

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close